Wtorek
15.08.2006
nr 227 (0380 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy nieudzielenie absolutorium dla Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem go? Czy powinno się przeprowadzić głosowanie o odwołanie Zarządu?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Nie udzielenie absolutorium nie oznacza automatycznego odwołania zarządu. Zgodnie z § 62 ust.6 statutu PZŁ, członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem wymogu umieszczenia w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia sprawy odwołania. W przypadku odwołania, można na wakujące stanowiska w zarządzie przeprowadzić od razu wybory uzupełniajace.

Powyższe oznacza, że to WZ decyduje, czy chce czy nie chce odwoływać danego członka zarządu, czy też cały zarząd, który nie otrzymał absolutorium. Jeżeli zdecyduje się na przeprowadzenie takiego głosowania, to członek lub cały zarząd może zostać odwołany, jeżeli więcej osób zagłosuje za odwołaniem niż przeciw (głosy wstrzymujące lub nieważne nie mają znaczenia).

Ta sama zasada obowiązywała również przed 1 stycznia 2006, jeżeli koło posługiwało się tzw. statutem ramowym. W innych kołach sprawa mogła być inaczej regulowana statutami tych kół.