DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki03-08-2017
Zmiana koła macierzystego

Argumenty za wprowadzeniem do statutu PZŁ dwóch kategorii członków koła nigdy nie zostały myśliwym przedstawione, chyba dlatego, że logicznie pomysł nie ma sensu, a jedynymi tego konsekwencjami, oprócz braku możliwości pełnienia funkcji w organach innego koła, były i są konflikty między członkami i zarządami kół, przy aktywnym zaangażowaniu organów PZŁ. Statut nie przewidział, co ma się stać, jeżeli pełnoprawny członek koła oświadczy, że nie chce, żeby to koło było dla niego macierzystym lub niemacierzystym, a nie daje się uzgodnić wspólnego stanowiska z zarządem tego koła, co w praktyce doprowadza do wykluczenia lub skreślenia takiego członka z koła.

Takiego wykluczonego lub skreślonego nie bronią organa PZŁ, a wprost przeciwnie, stają przeciwko niemu. A jak powinno być niech uzmysłowi wszystkim zarządom kół i wszystkim organom PZŁ poniższy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt V ACa 766/15, który zajął się sprawą myśliwego wykluczonego z koła przy aprobacie ZO PZL we Włocławku, z którego wybrałem fragmenty dotyczą tej kwestii.

Pismem z dnia 28 października 2011 roku powód poinformował Zarząd pozwanego Koła Łowieckiego „Łoś”, że na podstawie § 39 ust. 1 Statutu PZŁ z dniem 1 grudnia 2011 roku zmienia status w pozwanym Kole Łowieckim z członka macierzystego na członka niemacierzystego. Poinformował również, że jego nowym kołem macierzystym będzie Koło Łowieckie ......... z Gdańsk. Wniósł o wydanie zaświadczenia o zmianie rodzaju członkostwa w Kole Łowieckim nr 1 „Łoś”. Poinformował również, że chęć zmiany statusu jest spowodowana tym, że od dłuższego czasu jest mieszkańcem Gdańska i docelowo będzie to miejsce jego stałego zamieszkania. Wskazał też, że biorąc pod uwagę, iż w domu rodzinnym jest bardzo często jak również to, że łączą go bardzo miłe wspomnienia oraz głębokie tradycje rodzinne z Kołem, chciałby nadal korzystać z prawa, jakie daje status PZŁ i być członkiem dwóch Kół Łowieckich. W odpowiedzi na to pismo prezes Koła „Łoś” H.M. poprosił o nadesłanie uchwały Koła ......... potwierdzającej przyjęcie J.R. na członka macierzystego tego Koła. Powód przesłał pismo, w którym wskazał, że przesłanie uchwały czy też zaświadczenia świadczącego o przyjęciu go na członka macierzystego Koła ......... nie jest możliwe, bowiem § 39 pkt 1 Statutu PZŁ jednoznacznie określa, że myśliwy może być członkiem macierzystym tylko jednego Koła.

W dniu 7 grudnia 2011 roku Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim podjął uchwałę nr 6/2011, którą skreślił J.R. z listy członków macierzystych Koła Łowieckiego. W uzasadnieniu podano, że J.R. dobrowolnie zrezygnował z członkostwa macierzystego Koła Łowieckiego „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim. Podano, że skoro decyzja jego jest dobrowolna i przemyślana, Zarząd Koła nie czyni przeszkód przejścia J.R. do innego Koła Łowieckiego. Jednocześnie uchwałą nr 7/2011 z 7 grudnia 2011 roku Zarząd Koła Łowieckiego odmówił przyjęcia w poczet członków niemacierzystych Koła J.R. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu PZŁ o charakterze członkostwa decydują wspólnie zainteresowany członek i Zarząd Koła. Powód uniemożliwił Zarządowi Koła wypowiedzenie się w tej sprawie i podjęcie wspólnej decyzji. Dlatego też, na podstawie tego przepisu Zarząd nie wyraził zgody na przyjęcie powoda w charakterze członka niemacierzystego tego Koła. Wskazano również, że głównym powodem podjęcia takiej uchwały jest to, że zgodnie z wieloletnią tradycją nigdy nie było, nie ma i prawdopodobnie w przyszłości nie będzie
członków niemacierzystych w Kole „Łoś”.

Pismem z 2 lutego 2012 roku powód zwrócił się do Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku o interwencję w trybie nadzoru w zw. z podjęciem przez Zarząd Koła nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim uchwał nr 6/2011 i nr 7/2011. W uzasadnieniu wskazał, że nie wystąpił dobrowolnie z Koła i nie utracił członkostwa w zrzeszeniu. Regularnie płacił składki. Wskazał, że Statut nie przewiduje członków macierzystych i niemacierzystych, tylko członków bez określenia przymiotnikowego. Uznał uchwały za niezgodne z postanowieniami Statutu PZŁ. Powód w dniu 8 stycznia 2012 roku złożył też odwołanie do Walnego Zgromadzenia od uchwały nr 6/2011 o skreśleniu go z listy członków macierzystych Koła.

Zarząd Okręgowy PZŁ, na podstawie § 173 ust. Statutu PZŁ uchylił uchwałę nr 6/2011 Zarządu Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, w sprawie skreślenia z listy członków Koła. Uchylenie uchwały spowodowane było tym, że J.R. w piśmie skierowanym do Zarządu Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim nie użył stwierdzenia, że rezygnuje z członkostwa w tym Kole, tym samym Zarząd Koła nie mógł dokonać jego skreślenia, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu PZŁ. W uzasadnieniu wskazano jednocześnie, że powód uniemożliwił Zarządowi Koła realizację uprawnienia wynikającego z przepisu § 39 ust. 2 Statutu PZŁ. Zdaniem Zarządu Okręgowego PZŁ takie postępowanie nosi znamiona naruszenia przepisu zawartego w § 41 pkt 1 Statutu, w części dotyczącej przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Koła, a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej. Jednocześnie odmówiono uchylenia uchwały nr 7 w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków niemacierzystych. W uzasadnieniu wskazano, że zarówno w przeszłości jak i obecnie Koło to nie posiadało i nie posiada członków, dla których byłoby lub jest Kołem niemacierzystym. Żaden przepis statutowy nie nakłada obowiązku przyjmowania przez organy Koła członków, dla których Koło nie byłoby kołem macierzystym.

Uchwałą nr 1 z dnia 8 maja 2012 roku Zarząd Koła Łowieckiego ......... stwierdził, że Koło to z dniem 8 maja 2012 roku jest dla powoda Kołem macierzystym. Pismem z 1 maja 2012 roku powód poinformował pozwane Koło Łowieckie „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, że w zw. z wymienioną uchwałą Koło Łowieckie ......... stało się dla powoda kołem macierzystym, a pozwane Koło - niemacierzystym.

(..........)

Uchwałą nr 2/2013, podjętą w dniu 29 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie § 44 ust. 1 punkt 1, 2 i ust. 2 oraz § 53 pkt 5 Statutu PZŁ wykluczyło powoda z Koła. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że powód jest członkiem macierzystym dwóch kół łowieckich, co jest niezgodne z przepisem § 39 ust. 1 Statutu PZŁ.

(..........)

Powód złożył odwołanie od powyższej uchwały do PZŁ Zarządu Okręgowego we Włocławku. Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku w dniu 1 kwietnia 2014 roku uchwalił nie uwzględnić odwołania od uchwały nr 2/2013, na mocy której powód został wykluczony z Koła „Łoś” oraz stwierdził, że uchwała ta jest prawomocna. 15 lipca 2014 roku Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ skierował do powoda pismo, w którym poinformował go, że nie znalazł podstaw do podejmowania działań nadzorczych. Wskazał na tryb dwuinstancyjny, który został w tej sprawie utrzymany. Wskazał, że uchylenie uchwał w trybie nadzoru może mieć miejsce jedynie w przypadkach ich niezgodności z prawem lub Statutem PZŁ, co w sprawie nie miało miejsca. Nie podzielił stanowiska powoda, wskazał, że zmiana charakteru Koła wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Tymczasem powód nie zrezygnował z członkostwa w Kole Łowieckim „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, jako Kole macierzystym i uzyskał status członka macierzystego w Kole Łowieckim ......... w Gdańsku. Tego rodzaju sytuacja nie da się pogodzić z przepisem § 39 ust. 1 Statutu PZŁ i stanowi jego naruszenie. Jest to samodzielna, niezależna od pozostałych przesłanka wymieniona w § 44 ust. 1 pkt 1 Statutu.

Sąd
(Okręgowy) poddał rozwadze podniesiony przez powoda zarzut braku istnienia przesłanki statutowej dla podjęcia uchwały o wykluczeniu go z listy członków Koła Łowieckiego „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim. Wskazał, iż jak wynika z § 39 ust. 1 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół łowieckich, z których tylko jedno jest jego kołem macierzystym. Brzmienie tego przepisu wskazuje więc jednoznacznie - członek Zrzeszenia może należeć do jednego Koła macierzystego i wielu innych Kół niemacierzystych. W dniu, w którym podjęta została uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Kola Łowieckiego nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, to jest 29 czerwca 2013 roku, powód był członkiem macierzystym dwóch kół. Sąd ocenił jako oczywiste, że jest to sprzeczne z treścią wskazanego przepisu Statutu. Jak bowiem wynika z treści przepisu § 39 ust. 2 Statutu PZŁ o rodzaju Koła decyduje zainteresowany członek i Zarząd Koła. Przez zwrot „Zarząd Koła”
należy rozumieć taki, do którego grona członek Zrzeszenia chce wstąpić w charakterze członka macierzystego lub niemacierzystego. Przepis ten wskazuje wyraźnie, że porozumienie, bo tak należy rozumieć zwrot „decyduje”, powinno objąć zainteresowanych. Przepis dotyczy członkostwa zarówno macierzystego jak i niemacierzystego. Nie należy zdaniem Sądu rozumieć treści tego przepisu w sposób, na jaki wskazuje powód mianowicie, że to wyłącznie myśliwy decyduje, do jakiego Koła chce przynależeć, a Zarząd Koła ma obowiązek go przyjąć. Stowarzyszanie się w Związku ma charakter dobrowolny, ale wola musi dotyczyć obu stron, to jest wstępującego nowego członka i grona osób, które go przyjmują do swojej grupy, a których wola wyrażana jest przez osoby przez nich upoważnione, w tym wypadku przez Zarząd. Zdaniem Sądu już tylko sam fakt pozostawania przez powoda członkiem macierzystym Koła ......... w Gdańsku powoduje, że istnieje przyczyna określona cytowanym § 39 Statutu PZŁ w zw. z § 44 tego samego Statutu, uzasadniająca wykluczenie go z listy członków Koła „Łoś”.

(..........)

Apelację od tego wyroku wniósł powód, zaskarżając powyższy wyrok w części, tj. co do rozstrzygnięcia dotyczącego żądania ustalenia członkostwa oraz z wiązanych z tym rozstrzygnąć o kosztach procesu. Podniósł zarzut obrazy § 44 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego w zw. z § 39 Statutu poprzez ich niewłaściwą wykładnię, a w konsekwencji błędne przyjęcie, że zachodziły podstawy do wykluczenia powoda z pozwanego Koła Łowieckiego. Wskazując na powyższe wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez ustalenie, że powód pozostaje członkiem Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” oraz o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda należnych kosztów procesu.

(..........)

Odnosząc się z kolei do kwestii naruszenia przez powoda § 39 Statutu PZŁ wskazano, że przepis ten nie jest precyzyjny, gdy chodzi o uzgadnianie statusu koła pomiędzy zainteresowanymi, a przyznanie kołu łowieckiemu prawa do decydowania o tym, jaki będzie charakter koła dla danego myśliwego, nie dość, że określa pozycję myśliwego wyłącznie jako petenta, to w praktyce uniemożliwia ubieganie się o przynależność do drugiego koła bez popadnięcia w konflikt ze statutem. Ponadto, to nie powód podjął uchwały określające jego status i nie powinien być za nie sankcjonowanym wykluczeniem. Podniesiono tez w apelacji zarzut nadużycia prawa do wykluczenia powoda z Koła z tej przyczyny.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja powoda okazała się uzasadniona,

(..........)

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż podstawą do wykluczenia powoda z Koła mógł być fakt popadnięcia przez powoda w sprzeczność z § 39 Statutu PZŁ poprzez to, że powód został na skutek swych działań członkiem macierzystym dwóch kół łowieckich, w tym koła pozwanego. Sąd Apelacyjny tej oceny prawnej nie podzielił w realiach sprawy. § 39 ust. 1 Statutu PZŁ daje członkowi związku prawo do przynależności w wielu kołach, zaś ust. 2 stanowi, że o rodzaju koła decyduje zainteresowany i zarząd koła. Statut nie rozstrzyga jednak ani konsekwencji braku zgody zarządu koła, ani sposobu postępowania w takim przypadku; nie przewiduje, w jaki sposób ma zostać rozstrzygnięty konflikt na tle status członka koła. W postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym dotyczącym statusu powoda przyjęto, iż to w istocie zarząd koła decyduje o możliwości przynależności członka niemacierzystego do koła łowieckiego. Jest to jednak stanowisko sprzeczne z wynikającym z § 39 ust. 1 Statutu prawem członka zrzeszania do przynależności do wielu kół łowieckich. W tej sytuacji, w ocenie Sądu Apelacyjnego, wobec braku należytych uregulowań statutowych dotyczących rozwiązania sporu pomiędzy członkiem a zarządem koła, nie można przyjąć, iż powód poprzez przynależność do dwóch kół w charakterze członka macierzystego naruszył obowiązki statutowe i to w sposób mogący stanowić podstawę wykluczenia. Mając na uwadze, że wykluczenie z jakiejkolwiek organizacji ma charakter największej dolegliwości organizacyjnej dla członka tej organizacji, przyjąć trzeba, że podstawy do tego typu prawnej możliwości winny być szczegółowo, precyzyjnie i wyczerpująco określone w Statucie, w taki sposób, ażeby rozstrzygnięcie w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu w organizacji do wykluczenia nie było dla członka zaskakujące, a także by rozstrzygnięcie takie nie odznaczało się dowolnością, arbitralnością i uznaniowością, lecz było oparte na obiektywnych podstawach, zaakceptowanych przez członków tej organizacji. Dodać przy tym trzeba, że wykluczenie jako najbardziej dolegliwa dla członka sankcja organizacyjna nie powinna być stosowana w każdej sytuacji uchybienia przez członka obowiązkom nałożonym na niego przez organizację, lecz w sytuacji kwalifikowanej, w której przekroczenie przez członka podstawowych reguł panujących w organizacji ma charakter ciężki, uporczywy, czy rażący, względnie uciążliwy dla pozostałych członków. W realiach sprawy taka sytuacja nie ma w ocenie Sądu Apelacyjnego miejsca. Dodatkowo zważyć należy, że w istocie uprawnienia i obowiązki członka macierzystego i niemacierzystego różnią się tylko nieznacznie, w zasadzie chodzi o możliwość wejścia w skład organów koła oraz delegacji na okręgowe zjazdy delegatów. Skoro zaś różnice w statusie członka w zależności od rodzaju członkostwa nie są znaczne, praktycznie bez znaczenia z punktu widzenia członków koła, trudno uzasadnić, z jakich względów pozostawanie przez powoda członkiem macierzystym dwóch kół stanowiło tak ciężkie naruszenie statutu, by prowadzić miało do wykluczenia powoda z pozwanego koła. W konkluzji, w ocenie Sądu Apelacyjnego sytuacja, w której z uwagi na brak porozumienia z zarządem koła łowieckiego co do statusu członkostwa w tym kole członek Polskiego Związku Łowieckiego pozostaje członkiem macierzystym w dwóch kołach, nie stanowi takiego rodzaju uchybienia, które uzasadniałoby zastosowanie tak drastycznej sankcji jak wykluczenie.


Czy trzeba cos więcej dodawać? Może tylko sugestię, żeby ZG PZŁ zalecił wszystkim zarządom okręgowym PZŁ zapoznanie się z tym wyrokiem i stosowanie się do niego w przyszłości.
09-08-2017 10:19 Artur1234 Wieloma zapisami statutu Polski Związek Łowiecki nieustannie pielęgnuje warunki do łowienia ryb w mętnej wodzie. W razie konfliktu na linii członkowie zarządu koła - zwykły członek koła, racje tych pierwszych zawsze muszą znaleźć się na wierzchu. Przecież trzeba to jakoś zabezpieczyć. Bardzo dobrze nadaje się do tego celu nie kontrolowany przez nikogo statut.
09-08-2017 09:35 Stanisław Pawluk Po co jakieś sztuczne podziały! Członek i na tym koniec. Jak się bardzo PZŁ boi, aby paru mądrych czy paru cwaniaków "objęło" po kilka kół to zapis w statucie, że funkcje można pełnić tylko w jednym kole i koniec. Ten podział to jeden z patogennych zapisów.
09-08-2017 08:33 Artur1234 Niezmiennie prezentuję ten oto pogląd w sprawie:

http://lowiectwookiemartura.blogspot.com/ 2015/03/problem-niemacierzystosci.html
09-08-2017 08:28 Artur1234 Nie podzielam argumentacji ani Sądu Okręgowego, ani Sądu Apelacyjnego. Zawiodły mnie mocno w swoich wywodach. Niemniej przyjmuję do wiadomości:

"W konkluzji, w ocenie Sądu Apelacyjnego sytuacja, w której z uwagi na brak porozumienia z zarządem koła łowieckiego co do statusu członkostwa w tym kole członek Polskiego Związku Łowieckiego pozostaje członkiem macierzystym w dwóch kołach, nie stanowi takiego rodzaju uchybienia, które uzasadniałoby zastosowanie tak drastycznej sankcji jak wykluczenie.
04-08-2017 11:26 lelek_nowy A nie można najprościej.... wyrzucić § 39 statutu?
Jaki "wyższy cel" stoi za pomysłem, żeby nie móc być w organach dwóch (lub więcej) kół, jeżeli w różnych kołach ich członkowie wybierając demokratycznie organa koła chcą mieć tę samą osobę w swoich organach? A politycy i samorządowcy też mają ograniczenia do udziału w radach nadzorczych tylko jednego podmiotu?
04-08-2017 10:14 Stanisław Pawluk A nie można najprościej: "Członek PZŁ może pełnić funkcje tylko w jednym kole". I nie rozbudowywać przepisów do wielkości encyklopedii. Można. Tylko trzeba chcieć.
04-08-2017 09:48 RR-11 Jak widać w tym przykładzie i naszej autopsji w innych sytuacjach statut PZŁ jest kulawy (oby nie na obie nogi.
Przecież można by było być (bez rozróżniania) członkiem wielu Kół ale deklarować tylko w 1 z nich chęć "bycia wybieranym:" do jego organów.
I po sztucznych problemach.....

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.