DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Janusz Kibic24-01-2019
Taki statut chce dla myśliwych NRŁ

Powstał oficjalny projektu NRŁ statutu PZŁ, który przeszedł już pierwszą weryfikację Rady w głosowaniach poszczególnych jego zapisów. Jutro 25 stycznia 2019 r. powinien zostać przyjęty na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej.

Czy jest to projekt lepszy, czy gorszy od statutu obecnie obowiązującego? Czy uwzględnia oddolne głosy myśliwych, czy też jedynie głos Ministerstwa Środowiska? Czym różni się od projektu statutu, który zyskał akceptację na forum? Na te pytanie proszę sobie odpowiedzieć samemu, ale proszę pamiętać o jednym. Nie jest to projekt, które nam myśliwym narzucił formalnie rząd, jakaś partia, lub jakieś nieznane kręgi władzy. Jest to projekt, który przyjęli myśliwi, członkowie PZŁ, reprezentujący po zjazdach ogół polskich myśliwych i tylko do nich pretensje lub pochwały. Czym się kierowali, pytajcie ich, może o tym sami powiedzą. Dla jednych ci reprezentanci to owoc post-komuszego statutu, który nie pozwalał na żadną weryfikację kandydatów do NRŁ przez ogół myśliwych, a dla drugich obrońcy najlepszego modelu łowiectwa ma świecie. Jedni i drudzy mają okazję zastanowić się, czy projekt nowego statutu zweryfikuje ich pogląd o PZŁ, czy też go umocni.

Poniżej przedstawiam punkty, na które szczególnie zwróciłem uwagę. Czy są one ważne również dla innych członków Polskiego Związku Łowieckiego przekonamy się po ich komentarzach.
 1. Już nie będziemy osobami, które ....prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych., tak mówi ustawa, ale będziemy wykonywać zadania ...zlecone przez właściwe organy administracji państwowej. wg § 1. ust.1 projektu. W pierwotnym projekcie komisji statutowej było, że ...w ramach obowiązującego prawa..., ale widać NRŁ doszła do wniosku, że zadania można nam zlecać również poza prawem.
 2. Zadania o których wyżej określa ustawa (§ 4 ust.1 projektu), ale w ustawie żadnych zadań dla PZŁ nie ma, oprócz tych, które określać ma statut PZŁ, czyli typowe zapętlenie, w którym nie prawo, ale polecenia organów administracji państwowej i organów Zrzeszenia będą obowiązujące.
 3. Utrzymano zasadę, że wpisowe płaci się z góry, nie wiedząc, czy do PZŁ lub koła przyjmą, czy też nie, a wpisowe finansuje PZŁ i koła darmowym kredytem kosztem kandydata do PZŁ przez półtora miesiąca, a do koła 3 miesiące, albo i dłużej, gdyby trzeba się było odwoływać. Duża zachęta, żeby "zwiększać" liczbę myśliwych.
 4. Jako członkowie Zrzeszenia będziemy zobowiązani ....brać udział w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;, co nie powinno nikogo dziwić, bo nasza pasja ma służyć państwu, a nie naszym naznaczonych okrucieństwem przyjemnościom;
 5. Zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie do przyjęcia kandydata w celu odbycia stażu, a to chyba w ramach samodzielności i niezależności kół łowieckich;
 6. Koło łowieckie zostanie wykreślone z PZŁ, jeżeli zalega ze składkami członkowskimi ponad 6 miesięcy i jej nie zapłaci w ciągu 30 dni. Karać, karać i jaszcze raz karać najwyższą z możliwych kar;
 7. Osoba fizyczna zostanie wykreślone z PZŁ, jeżeli zalega ze składką członkowskimi ponad 3 miesięcy i jej nie zapłaci w ciągu 30 dni, patrz komentarz wyżej;
 8. Zarząd okręgowy zarejestruje nowe koło tylko wtedy, kiedy uzna, że gdyby zwolnił się jakiś obwód łowiecki, to temu koło się on należy, a jak uzna, że temu kołu żaden obwód nigdy nie będzie należał, to koła nie zarejestruje. A jakie kryteria zastosuje, tego już projekt nie mówi;
 9. Koła zobowiązane zostają do uczestnictwa w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska i oczywiście żadnej podstawy prawnej do tego minister nie potrzebuje;
 10. Koła zobowiązane zostają do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska i komentarz taki sam jak wyżej;
 11. Do koła można przyjmować "rezydentów", to znaczy członków, którzy nie musza wpłacać wpisowego, mają wszystkie te same prawa i obowiązki, co zwykli członkowie, ale nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie mają prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Czy są członkami koła i liczą się do kworum walnego zgromadzenia, czy nie, tego projekt jasno nie określa;
 12. Członek koła ma obowiązek ....sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia oraz ministra właściwego do spraw środowiska..., ale żeby miało to wynikać z jakiś podstaw prawnych, to już statut milczy;
 13. Członka koła można wykluczyć z koła za ....nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów koła.... pomimo tego, że ustawowo zdefiniowane postepowania dyscyplinarne obejmują już nie przestrzeganie prawa łowieckiego i statutu, a nie przewidują takiej kary, jak wykluczenie z koła;
 14. Można też członka wykluczyć z koła wobec ...nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła lub Zrzeszenia, tylko co może być usprawiedliwienie? Wódka lub łapówka dla prezesa wystarczy?;
 15. Wykluczenia z koła dokonuje zarząd koła, a nie jak dotychczas walne zgromadzenie, więc będzie łatwiej pozbywać się osób niewygodnych lub opozycji zarządu z koła;
 16. Walne Zgromadzenie członków koła jest ważne i może podejmować uchwały, nawet jak nie ma kworum, o ile ...wszyscy członkowie koła zostali o nim prawidłowo zawiadomieni..., ale jak można wiarygodnie stwierdzić, że nieobecni zostali prawidłowo zawiadomieni?
 17. Protokół z walnego zgromadzenie zatwierdza się ...najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu..., a jak można zatwierdzić wcześniej, niż na najbliższym walnym zgromadzeniu?
 18. Projekt stanowi, że ...W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie koła walne zgromadzenie w drodze uchwały stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka zarządu koła..., a co będzie, jak uchwała nie uzyska większości?;
 19. Jeżeli prezes lub wyznaczony członek zarządu koła nie zwołają posiedzenia, to może to zrobić dwóch członków zarządu, a ja się pytam, jeżeli zarząd jest 6 osobowy, dwóch uprawnionych nie zwołuje posiedzenia, a pozostałych czterech dzieli się na połowę i każda z tych dwójek zwołuje posiedzenie, to które z nich jest ważne?;
 20. Podobnie jak wyżej jest w komisji rewizyjnej, bo jeżeli liczy ona 5 członków, a przewodniczący nie zwołuje posiedzenia, to dwóch z pozostałych czterech członków może zwołać posiedzenie i co będzie jak pozostała czwórka podzieli się po połowie i każda z tych dwójek zwoła swoje posiedzenie?
 21. Do obowiązków osób pełniących funkcje w kole należy uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach uchwalonych przez NRŁ, ale na czyj koszt ten obowiązek ma się zrealizować, w jakim czasie, w jakiej tematyce, w jakim zakresie, etc., statut milczy;
 22. Członkami zarządów kół, mogą być członkowie organów nadzorujących koła z ramienia Zrzeszenia, czyli np. łowczy okręgowy może być prezesem koła, a nawet więcej, cały zarząd okręgowy może być zarządem koła i to nie tylko jednego, a kilku, choć statutowo koła te nadzoruje;
 23. NRŁ będzie mogła uchwalać zasady organizacyjne dotyczące członków niestowarzyszonych, w tym zasady tworzenia klubów łowieckich skupiających takich myśliwych, co może nadać członkom niestowarzyszonym reguły podobne jak członkom kół, w tym nakaz wykonywania zadań zleconych przez organa PZŁ;
 24. Możliwe będzie wykluczenia koła ze Zrzeszenia w sytuacji, gdy jego organy w sposób rażący naruszają przepisy ustawy, Statutu lub uchwał organów Zrzeszenia, a o tym naruszeniu decydować będzie Zarząd Główny na wniosek zarządów okręgowych i podobnie jak na obwodach KŁ "Zlot", będzie można budować nowe koło utworzone przez działaczy;
 25. Pozostał w statucie zapis o możliwości wydawania przez Zarząd Główny i zarządy okręgowe niezbędnych zarządzeń i instrukcji, które jeszcze za czasów Lecha Blocha dotyczyło struktur Zrzeszenia, a obecnie stał się podstawą zarządzeń wobec członków Zrzeszenia vide ZO PZŁ w Słupsku;
 26. Wprowadzona zostanie instrukcji prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich, co należy czytać, że organa Zrzeszenia uzyskają bezpośredni dostęp do danych finansowych i majątkach kół, bo do obowiązkowej dokumentacji w obecnych czasach będzie zdalny elektroniczny dostęp;
 27. Wynagrodzenia osób na najwyższych stanowiskach w Zrzeszeniu będą dalej ukrywane przez członkami, którzy te stanowiska finansują;
 28. Członkami Kapituły Odznaczeń Łowieckich mogą zostać osoby, które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowały z tym organami, co zresztą ma już miejsce w obecnym składzie Kapituły.
 29. Wbrew temu, co komisja statutowa NRŁ sama zaproponowała w § 95 ust.5, w projekcie znalazł się zapis, że okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest raz na 5 lat, a nie raz w roku. % lat spokoju na stołkach z zarządach okręgowych zapewniony;
 30. Wymyślono nowy organ, ...okręgowe kolegium łowieckie..., nie przywołany ustawą, ani nie znany w dotychczasowej historii PZŁ;
 31. "Okręgowe kolegium łowieckie" powoływać mają okręgowe zjazdy delegatów, ale one już się odbyły i ponownie zwołane mają być za 5 lat. Może nadzwyczajne zjazdy okręgowe wybiorą te "kolegia", ale kto może do nich kandydować, jak mają się zgłaszać i jaki wpływ na kandydatów mogą mieć szeregowi członkowie statut milczy;
 32. "Okręgowe kolegium łowieckie" mają być ... ciałem pomocniczym, opiniodawczym i doradczym, wykonującym zadania okręgowego zjazdu delegatów w zleconym zakresie, organizującym delegatów i wyrażającym ich wolę w czasie kadencji poza zjazdami...., a jeśli tak, to może w ogóle nie robić zjazdów, tylko niech NRŁ powołuje te "kolegia" wyrażające wole delegatów i zaoszczędzi się na kosztach 49 zjazdów, a że ani członkowie NRŁ, ani członkowie tychże kolegiów nie mają żadnych relacji z szeregowymi członkami Zrzeszenia, to przecież 66-letni standard;
 33. Statut cementuje istnienie 49 okręgów PZŁ, nie dając możliwości zmniejszenia tej liczby inaczej, jak przez zmianę statutu przez Krajowy Zjazd Delegatów, odbywający się co 5 lat. Członkowie NRŁ i zarządy okręgowe z co najmniej 33 okręgów mogą odetchnąć;
 34. Wydzierżawianie obwodów kołom będzie poprzedzone specjalną procedurą, w której zarząd okręgowy oceni, czy danemu kołu należy się dzierżawa danego obwodu, nawet jak koło dzierżawiło dany obwód 70 lat. Nareszcie powstaje możliwość przekazania najlepszych obwodów "swoim", czego dotychczas w PZŁ nie było;
 35. Statut stanowi, że Członkowie Zrzeszenia powoływani w skład organów Zrzeszenia lub koła łowieckiego powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie., tylko zapomniano, że do organów koła nie powołuje się tylko wybiera członków, więc jakie jest znaczenie tego zapisu?;
 36. Mocniej przyspawano osoby funkcyjne do stołków w organach Zrzeszenia i koła, bo do ich odwołania potrzeba 2/3 głosów, a nie 50% plus 1 głos jak w obecnie obowiązującym statucie;
 37. Również członka zarządu koła, który nie uzyskał absolutorium trudniej będzie odwołać, bo potrzebna będzie do tego większość 50% plus 1 głos, a nie większość zwykła jak w obecnie obowiązującym statucie;
 38. Od uchwał o wyborze lub odwołaniu członków organów koła lub Zrzeszenia odwołanie nie przysługuje, bo przecież jak wejdą na jakiś stołek, to już są jak pomazańcy Boży;
 39. Utrzymano regułę, że roczna składka członkowska w PZŁ nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. pomimo tego, że obecnie obowiązująca składka wynosi mniej jak 7,5% tego wynagrodzenia, więc jej wzrost np. przyszłym roku o 1/3 nie powinien być zaskoczeniem;
 40. Dalej, tak jak w obecnie obowiązującym statucie, tak i w tym projekcie nie wyjaśniono, czy składkę w PZŁ płacimy za rok kalendarzowy, czy za rok gospodarczy.
W uzupełnieniu skonstatuję, że w dalszym ciągu osoby powoływane na funkcje w organach PZŁ nie muszą mieć poparcia członków Zrzeszenia i należy się spodziewać, że jakiekolwiek próby porozumiewania się członków kół na najniższym poziomie organizacyjnych, czy to terytorialnie, czy w oparciu o szczególne pasje, będą torpedowane tak jak dotychczas, żeby dyskusji kto i dlaczego nadaje się lub się nie nadaje na dane stanowisko nie było. Przykładów takiego ich traktowania, szczególnie w ostatnim okresie kierowania Zrzeszeniem przez Piotra Jenocha, napłynęło do redakcji kilka.

Tyle po pobieżnym przeczytaniu projektu, które mogło nie wyłapać wszystkich jego słabości, ale czytelnicy prawdopodobnie znajdą więcej tego rodzaju przykładów. Proszę o podzielenie się innymi tego typu zastrzeżeniami, żeby idealiści wierzący w nowo powołaną Naczelną Radę Łowiecką mogli w końcu zrozumieć, że ta Rada na pewno nie odmieni Polskiego Związku Łowieckiego.
28-01-2019 12:06 J.Chudy123 Super gotowiec dla głosujących statut. Z pewnością niektórym z glosujących ich zacietrzewienie antyportalowe lowiecki.pl nie pozwala na wykorzystanie.
Pozostaje tylko mieć nadzieję na ich rozsądek.
25-01-2019 01:12 hubert nie zawsze święty Szanowni :Koleżanki i Koledzy , członkowie NRŁ , Panie Ministrze Środowiska - Darz bór !

Statut Polskiego Związku Stowarzyszeń łowieckich uchwalony 29.06.1929r. był tworzony przez dwa lata .

Komisja Pięciu stworzyła swój projekt w ciągu kilku miesięcy ,podobnie projekt "jenochowy " powstał w ciągu kilku miesięcy , projekt Pana Piotra w ciągu dwóch tygodni .

Szanowni Państwo jeszcze się Takich Pięciu nie urodziło by wiedziało czego oczekuje 120 000 członków skoro ich o to nie zapytało .

Moim zdaniem żaden z przedstawionych projektów nie zasługuje na uwagę chociaż projekt Pana Piotra oceniam najwyżej .

Przedstawiony Przez Komisję Pięciu projekt statutu to nie statut
Polskiego Związku Łowieckiego ,organizacji zrzeszającej
120 000 członków , to projekt bliżej nie określonej pozbawionej twarzy organizacji,która za własne środki ma wykonywać bez szemrania polecenia organów rządowych , pokrywać zobowiązania Skarbu Państwa związane z gospodarką łowiecką ,utrzymywać z własnych środków całą armię etatowych działaczy (ekonomów ) , których celem jest trzymanie za m.... . tych ,którzy swoimi składkami im za to płacą .
Nie takiej zgody nie ma i być nie może .

Członkowie NRŁ , Panie Prezesie Malec apeluję do was nie przyjmujcie tego projektu tym bardziej ,że podobno jeden z Pięciu w ostatniej chwili tylnymi drzwiami wprowadził zmiany bez uzgodnienia .

Zapewniam was , że przyjmując ten projekt będziecie się tego wstydzić do końca swojego myśliwskiego żywota , zachowacie TWARZ jeżeli tego statuty nie przyjmiecie . Wiem , że jesteście w niedoczasie , ale lepiej jest czegoś nie zrobić niż źle zrobić .

Panie Ministrze Środowiska proszę zlecić napisanie Statutu PZŁ doświadczonym prawnikom ,którzy uwzględnią wszystkie uwarunkowania prawne , oczekiwania myśliwych , napiszą go językiem prostym , zrozumiałym dla każdego niezależnie od wykształcenia , poddadzą go ocenie myśliwych , rozważą wniesione uwagi , ustosunkują się do nich i przedstawią Panu projekt statutu spełniający normy prawa i oczekiwania myśliwych . Taki Statut Nadany przez Pana PZŁ zapewni Panu uznanie jego członków .

Panie Ministrze mamy obecnie bardzo cherlawy statut ,ale mamy, a są znane przypadki ,że największy cherlak czasami ozdrowieje jeżeli jest dobrze leczony , natomiast czasami mała infekcja powoduje zejście gdy diagnoza i leczenie błędne . Liczę na to , że cherlak przeżyje do czasu kiedy Pan nada PZŁ statut , który przyniesie Panu Uznanie i szacunek myśliwych .

Szanowni członkowie NRŁ nie spieszcie się , nie róbcie nic pod presją czasu . Pospiech wskazany jest przy łapaniu pcheł a i wtedy nie zawsze jest sukces . Zły statut będzie zawsze złym statutem . MY NIE ZASŁUGUJEMY NA ZŁY STATUT A WY NIE MACIE PRAWA ZŁEGO NIE SKONSULTOWANEGO Z NAMI STATUTU PRZYJMOWAĆ . JEŻELI PRAWDĄ JEST ,ŻE REPREZENTUJECIE Z DEMOKRATYCZNYCH WYBORÓW NAS MYŚLIWYCH TO TAKIEGO STATUTU NIE PRZYJMIECIE .

Św Hubercie czuwaj nad członkami NRŁ ,by dobrem ogółu się kierowali a decyzji , których będą się wstydzić lub żałować nie podejmowali

Darz bór
24-01-2019 18:38 huxxxx01 Proponuję członkom NRŁ głęboki wdech i wydech by dotarło do wszystkich jakie konsekwencje poniesie zrzeszenie przyjmując statut który petryfikuje organizacyjną patologię.W czyim interesie działają szykanując i usuwając członków zrzeszenia .Pozbawiając społecznej kontroli oraz transparentności i jawności w kluczowych obszarach funkcjonowania ,zarządzania i gospodarowania PZŁ.Tylko "dobre rozwiązania" kreowane na fundamencie konsultacji i konsensus mogą być skuteczne i trwałe.Każde inne w tym te nakierowane na zaspokojenie partykularnych interesów osób Funkcyjnych oraz doraźnych interesów polityczny prowadzą do klęski.
24-01-2019 17:06 bor195 Zgadzam się, tylko jedna uwaga- zamiast Zrzeszenie powinno być Zrzeszenie Rzeżników Polskich - nie obrażając rzeźników ponieważ zapisy tego statutu w połączeniu z nakazami jakie wydajrząd nie mają nic wspólnego z łowiectwem. Popieram artykuł red. Kibica

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.