DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki21-01-2019
Taki statutu należy się członkom PZŁ

Opublikowany przez redakcję 08/01/2019 projekt statutu powstał w ciągu dwóch dni na bazie projektu opracowanego przez komisje statutową NRŁ. Znalazło się w nim wiele propozycji, ale ze względu na bardzo mało czasu, nie wszystkie zapisy tego projektu zostały gruntownie przeanalizowanie. Okres czasu od tamtego momentu pozwolił na dokładniejsze przyjrzenie się projektowi komisji statutowej NRŁ, a dodatkowo napłynęły do redakcji uwagi i propozycje, za co serdecznie dziękuję. Pozwoliło mi to na przygotowanie projektu kompletnego, którego propozycje idą w kierunku oczekiwań członków PZŁ. Ten projekt statutu, różniący się od propozycji NRŁ dzisiaj publikujemy.

Przedstawiony przeze mnie projekt porządkuje wiele spraw, w tym redakcyjnych, ale przede wszystkim wprowadza szereg zmian, nie tylko w stosunku do projektu komisji statutowej Naczelnej Rady Łowieckiej, ale również porządkuje i uzupełnia mój projekt sprzed dwóch tygodni. Wtedy to czytelnicy dziennika "Łowiecki" wyrazili swoje zdanie na temat tego projektu, popierając go jednoznacznie w ankiecie porównującej istniejące projekty, w której w ciągu 4 dni wypowiedziało się 409 osób. 52% procent respondentów opowiedziało się za projektem przygotowanym przeze mnie, a tylko 18% poparło projekt komisji statutowej NRŁ. Był to jasny przekaz, że rozwiązania przygotowane w NRŁ nie odpowiadają większości członków PZŁ.

Przesłaliśmy wówczas mój projekt członkom NRŁ, którzy przegłosować mają projekt dla Krajowego Zjazdu Delegatów. Nie wiemy, czy członkowie NRŁ z niego skorzystali i jakie zapisy projektu nowego statutu NRŁ już przyjęła, bo pracuje bez żadnego kontaktu z członkami PZŁ, nie informując ani o tym, co już przyjęła, ani nawet o tym, kiedy się spotyka i co z jej posiedzeń wynika dla nas członków PZŁ. No ale widać NRŁ przyjmuje stary i sprawdzony sposób kierowania Związkiem - tajne/poufne, który obecny Zarząd Główny chyba żartem nazwał "zwiększeniem transparentności działań" w planowanych przedsięwzięciach ZG PZŁ, zapisanych w swoim pierwszym komunikacie po powołaniu.

Zmiany do projektu komisji statutowej NRŁ wypunktowuję niżej, ale nie przytaczam do nich uzasadnień ze względu na obszerność tej tematyki. Jedno je łączy, to są zmiany demokratyzujące relacje członków, kół łowieckich i organów PZŁ. Nie wszystkie zmiany zawarte w tekście projektu zostały ujęte niżej, bo jest ich naprawę dużo, a niektóre mają tylko redakcyjne znaczenie, ale jeżeli coś znaczącego pominiętego niżej i czytelnicy znajdą to w tekście projektu, to listę poniżej uzupełnimy. Równocześnie obiecuję, że na pytania i uwagi dotyczące poszczególnych punktów na pewno odpowiem, bo do każdego z poniższych punktów jest szczegółowe uzasadnienie, oparte o moje doświadczenie jako członka Polskiego Związku Łowieckiego przez 50 lat oraz dziesiątki przykładów z życia kół, przysłanych do redakcji dziennika "Łowiecki" przez ostatnie lata. To kopalnia wiedzy o praktycznych konsekwencjach, takich a nie innych zapisach w statucie, z których te negatywnie wpływające na relacje wewnątrzzwiązkowe powinny zostać wyeliminowane.

Proponowane zmiany do projektu statutu przyjętego przez komisje statutową NRŁ
(wersja 2.0 z dnia 21 stycznia 2019 r.)
 1. Do praw członków PZŁ dopisano prawo do spotkań i dyskusji z kandydatami do objęcia funkcji w organach Zrzeszenia;
 2. Zamiast miejsca stałego zamieszkania, członek Zrzeszenia informuje zarząd okręgowy o adresie miejsca stałego pobytu;
 3. ZO PZŁ ma pomagać w znalezieniu koła dla odbycia stażu, a nie narzucać stażysty kołu;
 4. Można mieć przerwę w odbywaniu stażu;
 5. Można się odwołać do ZO PZŁ w przypadku nie zaliczenia stażu;
 6. Nie można wykluczyć koła z PZŁ za naruszanie przepisów ustawy, Statutu lub uchwały organów Zrzeszenia;
 7. Koło może utracić członkostwo w PZŁ tylko w przypadku braku zarządu lub obniżenia się liczby członków poniżej 10 i nie usunięcia tych przeszkód w ciągu 6 m-cy.
 8. Dzierżawienie, czy nie obwodu nie ma wpływu na utratę przez koło członkostwa w PZŁ i koło może istnieć bez obwodu, np. czekając na zwolnienie się jakiegoś obwodu do wydzierżawienia;
 9. Nie można wykluczyć myśliwego z PZŁ lub koła za nie zapłacenie składki lub innej opłaty uchwalonej dla wszystkich, bo to są sprawy cywilno-prawne, których nie można rozstrzygać wewnątrzorganizacyjnie;
 10. Za uchylanie się od płatności wpisowego, składek i innych opłat równo obowiązujących wszystkich członków koła można karać karą porządkową, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wpłacenia zaległych składek w termie 30;
 11. Za uchylanie się od płatności składek PZŁ karę porządkową nakłada zarząd okręgowy;
 12. Nie można wykluczyć członka z koła za naruszenie zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa, bo to pojęcia nie są definiowane jednoznacznie i w przeszłości służyły do usuwania osób niewygodnych zarządom kół;
 13. Status członka niezrzeszonego otrzymuje się automatycznie, nie będąc członkiem żadnego koła;
 14. Legitymacja członkowska PZŁ wydawana jest na 12 lat i nie wymaga potwierdzania ważności co roku;
 15. Z zadań koła i członków wykreślono uczestnictwo w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa, przez właściwe organy administracji rządowej, bo jeżeli prawo przewiduje zlecanie coś kołu, to nie trzeba tego powtarzać w statucie;
 16. Zarząd koła musi przyjąć do koła niezrzeszonego członka Zrzeszenia, którego właściwy zarząd okręgowy jest również właściwym dla danego koła, z zastrzeżeniem jak niżej;
 17. Obowiązek wyżej wygasa, jeżeli po dniu wejścia w życie tego statutu, koło przyjmie tylu członków niestowarzyszonych, ilu statystycznie przypadało w danym okręgu na jeden obwód dzierżawiony przez koła tego okręgu na dzień 31 grudnia 2018 r. Liczbę tę określi zarząd okręgowy do dnia wejścia w życie tego statutu.
 18. Członek Zrzeszenia mający stałe miejsce zamieszkania w granicach obwodu i będący członkiem innego koła, musi zostać przyjęty do koła dzierżawiącego ten obwód przed każdym innym członkiem Zrzeszenia, nie mającym stałego miejsca zamieszkania na terenie tego obwodu, który złoży deklarację później.
 19. Możliwe jest odwołanie się od negatywnej uchwały zarządu koła o przyjęciu, o których w pkt 16 i 17 wyżej, do zarządu okręgowego, a nie do walnego zgromadzenia koła;
 20. Liczbie 1/3 liczby członków koła przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu koła o przyjęciu do koła nowego członka;
 21. Wydawanie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i udział członków koła w polowaniu zbiorowym nie mogą stanowić środka dyscyplinującego lub przymusu, ani wyróżniającego lub nagradzającego;
 22. Rezygnacja ze statusu rezydenta w kole, który nie musi wpłacać wpisowego, a ma prawa i obowiązki członka koła;
 23. Na zawieszenie członkostwa w PZŁ nie musi wyrażać zgody koło. Okres zawieszenie zainteresowany może skrócić.
 24. W kole można zawiesić członkostwo i okres zawieszenie zainteresowany może skrócić.
 25. W walnym zgromadzeniu członków koła nie może uczestniczyć delegowany przedstawiciel organów PZŁ, o ile nie zostanie zaproszony przez zarząd lub 1/3 liczbę członków koła;
 26. Porządek obrad ustala zarząd, ale walne zgromadzenie ma prawo wykreślić z niego niektóre punkty;
 27. Wykreślono obowiązek, żeby walne zgromadzenie odbywało się tylko w granicach obwodów;
 28. Podczas walnego zgromadzenia musi być kworum, a statut komisji NRŁ dopuszczał, że można podejmować uchwały, jeżeli nie ma kworum;
 29. Odwołanie z funkcji w organach koła możliwe większością bezwzględną (ponad 50%), a nie zwykłą;
 30. W skład zarządu koła nie mogą wchodzić członkowie zarządów okręgowych i Zarządu Głównego, członkowie organów dyscyplinarnych PZŁ, członek NRŁ i członkowie prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów w okręgu w którym koło ma siedzibę lub dzierżawi obwody łowieckie i inne osoby zatrudnione w Polskim Związku Łowieckim oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub są podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej w stosunku do wskazanych wyżej osób;
 31. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej koła nie mogą być zatrudniani lub powoływani na funkcję strażnika łowieckiego oraz zatrudniani na funkcje podporządkowane jednemu z tych organów;
 32. Wniosek o głosowanie odwołania członka zarządu, który nie uzyskał absolutorium może zgłosić każdy członek koła obecny na tym walnym zgromadzeniu;
 33. Rezygnacja członka organów koła i Zrzeszenia następuje z chwilą poinformowania o tym fakcie organu powołującego, a nie jest przyjmowane uchwałą tego organu;
 34. W przypadku nie zwołania posiedzenia danego organu przez wskazaną statutem osobę, posiedzenie może zwołać większość tego organu, np. w kole trzech, a nie dwóch członków, bo pozostałych dwóch może zwołać na tę samą godzinę w innym i oba posiedzenia będą ważne;
 35. Kandydaci na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do prezydium zjazdu okręgowego zgłaszają swoje kandydatury do zarządu okręgowego, załączając uchwały o poparciu swojej kandydatury przez zarządy co najmniej 10% kół mających siedzibę w okręgu lub 300 osób fizycznych członków Zrzeszenia z tego okręgu. Poparcie jednego koła jest równoważne poparciu 40 osób fizycznych i odwrotnie;
 36. Kandydaci na funkcję Łowczego Krajowego zgłaszają swoje kandydatury do Zarządu Głównego, a NRŁ wybiera kandydatów na Łowczego Krajowego spośród osób fizycznych członków Zrzeszenia, którzy przedstawili Prezydium Rady poparcie 10 prezydiów okręgowych zjazdów delegatów lub zarządów 100 kół. Poparcie prezydium jednego zjazdu delegatów jest równoważne poparciu 10 kół łowickich i odwrotnie;
 37. Kandydaci na funkcję łowczych okręgowych zgłaszają swoje kandydatury do zarządu okręgowego, a Zarząd Główny powołuje łowczych okręgowych z grona kandydatów, którzy przedstawią uchwały o poparciu swojej kandydatury przez zarządy co najmniej 10 % kół mających siedzibę w okręgu lub 300 osób fizycznych członków Zrzeszenia. Poparcie jednego koła jest równoważne poparciu 40 osób fizycznych i odwrotnie;
 38. Łowczy krajowy i okręgowi po powołaniu oraz corocznie w miesiącu styczniu składają oświadczenie majątkowe na zasadach obowiązujących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a ich wynagrodzenie otrzymywane w Zrzeszeniu jest jawne;
 39. W skład zarządów okręgowych nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub będące podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej w stosunku do członków Zarządu Głównego, prezydium danego zjazdu okręgowego oraz prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej;
 40. W skład Zarząd Głównego nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub będące podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej do członków Naczelnej Rady Łowieckiej;
 41. Członkami Kapituły Odznaczeń nie mogą zostać osoby, które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tym organami;
 42. Każdy członek PZŁ ma prawo wstępu na obrady krajowego i okręgowych zjazdów delegatów;
 43. Przedstawiciele zarejestrowanych organów prasowych i mediów mają prawo wstępu na obrady krajowego i okręgowych zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
 44. NRŁ może określać i zmieniać liczbę i granice okręgów PZŁ;
 45. NRŁ może zmienić długość kadencji władz i i organów PZŁ, jeżeli tej kadencji nie będzie określać ustawa;
 46. Zlikwidowano kompetencję NRŁ uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych, w tym zasad tworzenia klubów łowieckich skupiających dobrowolnie takich myśliwych, bo tworzyłoby to dodatkowe podmioty o charakterze członka PZŁ, nie przewidywane przez ustawę;
 47. Każde postępowanie wewnątrzorganizacyjne jest dwuinstancyjne z możliwością odwołania do innego organu, niż organ pierwszej instancji;
 48. Roczna składka członkowska w Zrzeszeniu naliczana jest za rok gospodarczy, a nie rok kalendarzowy;
 49. Roczna składka członkowska osób fizycznych nie może przekraczać 7,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za drugi kwartał w poprzednim roku kalendarzowym, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
 50. Składkę ulgową do Zrzeszenia i koła wpłacają osoby, które ukończyły 65 lat życia;
 51. Składka członkowska może być uiszczona tylko w pieniądzu.
 52. Członkom Zrzeszenia osobom fizycznym, które utraciły członkostwo poprzez dobrowolne wystąpienia ze Zrzeszenia lub ich członkostwo zostało zawiedzone, zwraca się składkę za liczbę pełnych miesięcy pozostawania poza Zrzeszeniem do końca roku;
 53. Wpisowe w PZŁ dla członków osób fizycznych oraz osób prawnych wynosi podwójna składkę roczną obowiązującą te podmioty danym roku.
 54. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać pięciokrotnej rocznej składki do Zrzeszenia.
 55. Wpisowe płatne dopiero po przyjęciu do PZŁ i do koła;
 56. Pojęcia flagi i barwy, jako dotychczas w praktyce nie używane, zostały usunięte.

24-01-2019 00:55 marcino "Dzierżawienie, czy nie obwodu nie ma wpływu na utratę przez koło członkostwa w PZŁ i koło może istnieć bez obwodu, np. czekając na zwolnienie się jakiegoś obwodu do wydzierżawienia"

I to jest dobry zapis z punktu widzenia koła, którego majątek jest zagrożony w przypadku jego likwidacji. Przeciwnicy powiedzą, że będą "koła ideowe" - nie wiem czy dobrze aby takie były czy nie ale jeśli założenie koła będzie wiązało się z koniecznością zagwarantowania możliwości dzierżawy obwodu - czyli nie będą powstawały koła na zasadzie klubów dyskusyjnych ( przeciw którym nie mam nic) to kół bez obwodów ( po ich utracie) nie będzie zbyt wiele. I szantażowanie zabraniem obwodu zostanie zminimalizowane. Pomysł popieram.
24-01-2019 00:49 marcino Do praw członków PZŁ dopisano prawo do spotkań i dyskusji z kandydatami do objęcia funkcji w organach Zrzeszenia;

Fajny punkt - tylko czy dziś nie mam tego prawa? czy jest to konieczne do zapisywania w statucie? Rozumiem intencję ale zapis sam w sobie nic nie zmieni - ot życzenie - aa statut to nie koncert życzeń.
24-01-2019 00:03 marcino Moze zle zrozumialem albo winien temu skrót w jakim przedstawiono ten punkt ale w ustawie jest mowa o 50%. To jest diametralna różnica. Ustawa jest tylko w połowie bublem:)
23-01-2019 17:58 Stanisław Pawluk Przenoszenie zasad prawnych z dokumentu wyższej rangi do dokumentu niższej rangi jest zbędne i niezgodne z zasadami tworzenia prawa. Zwyczajnie zbędne.
23-01-2019 17:13 Piotr Gawlicki Kolego marcino, to tylko powtórzony zapis z ustawy Prawo łowieckie po zmianach od 1 kwietnie ub.r. Powtórzony, bo większość zarządów, w tym okręgowych, ustaw i zmian w nich nie zna, nie czyta i nie stosuje, a przecież obowiązują.
23-01-2019 09:24 Bayerischer Gebirgsschweisshund W kolejnych portalowych tematach, jaki i tu pojawia się ten „niestowarzyszony". I na tę okoliczność, niestowarzyszenia płodzi się kolejne statutowe paragrafy.

To ja w tym temacie ale z innej beczki ;

Nie posiadam danych, jaki odsetek jest tych nie macierzystych, Bo w tych nie macierzystych upatruję braku tak zwanych miejsc dla niestowarzyszonych.

Przynajmniej od dekady w orbicie mojej wiedzy w tym temacie wręcz lawinowo ‘’modnym ‘’ jest mieć oczywiście macierzyste i nawet kilka kół nie macierzystych. Bo zjawisko już tu opisane tych zasobnych kół w zwierza zjawiskowo pokazuje jak to funkcjonuje.

A mechanizm jest prosty.

Gdyż właśnie te koła gdzie można upolować medalowego byka kozła lub jest nad stan dzika mają po kilku nie macierzystych.Tu też warto się przyjrzeć, kim są ci nie macierzyści. I prochu nie odkrywając będą to nie teoretycznie, ale praktycznie sami znajomi królika - lub zacni sponsorzy ogródka królika .

By wyprostować ten mechanizm ‘’ kolesiowskiej darmoszki ‘’ .Najprostszym rozwiązaniem jest zapis statutowy .

Członek PZŁ - tylko w jednym kole.
23-01-2019 01:27 marcino Dobrze, że powstała taka propozycja tu na forum, zawsze jest szansa na szersze horyzonty tworzących nowy statut. Z wieloma punktami tu zaproponowanymi się nie zgadzam ale cieszę się ze jest dyskusja. Z tego zawsze może wyjść coś dobrego.
Przykład pierwszy z brzegu: Skoro z automatu nakazuje się kołu ( a miało być demokratycznie) przyjąć w szeregi myśliwego tylko dlatego że " ma miejsce stałego pobytu" (jakkolwiek je rozumieć) to rozumiem, że przez symetrię Redakcja zaproponuje automatyczne wykreślenie z listy członków myśliwego, który zmieni miejsce stałego pobytu ( nie wykluczam, że tuż po przyjęciu).
22-01-2019 23:00 Kulwap Aby "opinia większości" mile łechtała ego Piotra Gawlickiego nie zgłaszam uwag. Inaczej przy wersji 126.9 zabraknie tych trzech zadowolonych z tego - ich zdaniem - dobrego statutu.
22-01-2019 22:17 Piotr Gawlicki Nie posiadam statystyk liczby myśliwych niestowarzyszonych w poszczególnych okręgach oraz kategorii poszczególnych obwodów w okręgach, więc z ostrożności, żeby nie powstała sytuacja opisana przez Kolegę Pawlika, do § 24 dopisany został po ust.3 nowy ust.4, w brzmieniu:


4. Obowiązek z ust. 3 wygasa, jeżeli po dniu wejścia w życie tego statutu, koło przyjmie tylu członków niestowarzyszonych, ilu statystycznie przypadało w danym okręgu na jeden obwód dzierżawiony przez koła tego okręgu na dzień 31 grudnia 2018 r. Liczbę tę określi zarząd okręgowy do dnia wejścia w życie tego statutu.


Równocześnie z satysfakcja przyjmuję, że Kolega tak krytyczny w stosunku do tego statutu znalazł jeszcze tylko błąd w postaci przywoływania raz myśliwych niestowarzyszonych, a raz niezrzeszonych. Zwrócę uwagę, że statut oparty był o tekst projektu komisji NRŁ, w którym ten sam błąd występuje i został przeze mnie powielony. Ponieważ 8 razy użyłem pojęcia "niestowarzyszony", a 2 razy "niezrzeszony", te dwa zamieniłem na "niestowarzyszony" i mam nadzieję, że teraz projekt ten Koledze Pawlukowi już pasuje.


A tak na marginesie przypomnę co pisałem, że nie oczekiwałem i nie oczekuję "euforycznego" przyjęcia tego projektu przez członków NRŁ. Oni działają na swój rachunek i po efektach swoich decyzji będą oceniani, a mi wystarczy pozytywna opinia o tym statucie większości wypowiadających się w portalu.
22-01-2019 18:46 Stanisław Pawluk "Daremne żale, próżny trud!? Ten statut nie uwzględnia wielu realiów i choćby dlatego nie ma najmniejszych szans aby zostać uwzględniony np. przez dział prawny Ministra Środowiska.

Np. taki zapis:
"Niezrzeszony członek Zrzeszenia musi zostać przyjęty do wybranego przez siebie koła w okręgu właściwym dla miejsca swojego zamieszkania."

W okręgu jest około 600 członków niezrzeszonych a zaledwie cztery (słownie cztery) obwody tzw. atrakcyjne. Już widzę jak w tych kołach przybywa nagle po ponad 100 członków przyjętych z przymusu.


Takich kwiatków jest w tym statucie sporo i sam już nie wiem czy autorowi chodzi o myśliwych niestowarzyszonych czy niezrzeszonych bo chyba oba te określenia występują przemiennie a jednak oznaczają co innego. Nie wiem także który statut jest ten dobry a który lepszy bo aktualnie czytam wersję 1.3 a wcześniej miałem 2.0.


Szkoda, że Piotr Gawlicki znalazł czas na unicestwianie uczestników portalu, drżenie przed obrońcami patologii, wybielaniem się od kontaktów z autorem 99% felietonów i ponad 220 relacji wideo a nie znalazł czasu (skoro się tego podjął) na profesjonalne przygotowanie i przekonsultowanie z prawnikami biegłymi w tworzeniu prawa a jedynie w pośpiechu stworzył coś, co mimo dedykacji dla członków NRŁ euforycznie przyjęte nie będzie (tak prognozuję).
22-01-2019 18:19 ogór Zbyt piękne aby było prawdziwe -wiem że to tylko projekt ale wróciła nadzieja że coś się zmieni
22-01-2019 14:58 Piotr Gawlicki wiadomożeZOMO, zadzwoń jeszcze do 406 ludzi i przedstaw nam wynik.
22-01-2019 12:02 wiadomożeZOMO Kolego Piotrze, użyłeś bardzo mocnego argumentu cytuję " Takie miałem i mam subiektywne zdanie i nie twierdzę, że jest ono w 100% obiektywnym faktem, ale jeżeli się mylę, to proszę o kontrargumenty, że tak nie jest" koniec cytatu. No cóż i ja mam mocy argument. Przed chwilą dzwoniłem do kolegi atsap. Powiedział, że jest przeciw i mnie przekonał do swych racji, Podsumowując on jest przeciw, ja jestem przeciw a Ty jeden jesteś ZA. Wychodzi, że 66,6 % jest przeciw, dlatego mogę subiektywnie twierdzić, że zdecydowana większość wszystkich członków PZŁ, tj. całe 2/3 jest przeciw. Jak taka jest prawda, to chwała 3 prawdzie Ks. Tischnera!
22-01-2019 04:30 Kulwap Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post o negatywnym wydźwięku personalnym wobec innego uczestnika forum.
21-01-2019 23:57 fox31 Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.
21-01-2019 23:39 R.D. Góra urodziła mysz. Tromtadractwo, statut komisji ZG był o wiele mądrzejszy i dojrzalszy, teraz proponuje się wszystko to, co kiedykolwiek doskwierało autorom. najlepsza jest wieczysta abolicja dla pajaców, którzy zatruwają życie innym członkom koła donosami, przestrzeganiem regulaminów na krawędzi obłędu, wzywaniem policji na zbiórki żeby badała kolegów alkomatami- muszą być w kole i basta. Chyba czas skończyć przygodę z łowiectwem.
21-01-2019 21:47 Kulwap Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.
21-01-2019 21:36 fox31 Może źle to zostało ujęte, chodzi mi o to że są sytuacja ze osoba podaję się jako przedstawiciel danej jednostki prasowej, a redaktor naczelny twierdzi że dana osoba nie działa na rzecz redakcji. W wyniku takich sytuacji dochodzi do paradoksu, redaktorzyna toczy swoje bitewki, ale redakcja tego nie firmuje.
21-01-2019 20:40 Piotr Gawlicki fox31, prawo prasowe nie wymaga, żeby przedstawiciel prasy (legitymacja prasowa ewentualnie upoważnienie redaktora naczelnego) musiał być zatrudniony w danym organie prasowym. Statut nie może zmieniać prawa powszechnie obowiązującego, dlatego sugestia jest nierealizowalna.
21-01-2019 20:31 Piotr Gawlicki wiadomożeZOMO, tak, właśnie na podstawie tych liczb stwierdziłem, że większość myśliwych nie popiera statutu NRŁ. Takie miałem i mam subiektywne zdanie i nie twierdzę, że jest ono w 100% obiektywnym faktem, ale jeżeli się mylę, to proszę o kontrargumenty, że tak nie jest.
21-01-2019 18:04 Kulwap W takiej sytuacji jest aktualnie 90% dziennikarzy w Polsce. Niestety są jeszcze tacy co nie odróżniają stosunku pracy od zajęcia dziennikarza czy redaktora opisanego w ustawie Prawo Prasowe. A co np. z właścicielem medium, także dziennikarzem ale nie mającego umowy o pracy ze swoją firmą (i żaden właściciel nie ma)?

Nie! Powinien mieć legitymację prasową lub inny dokument, że jest osobą zbierającą informacje dla danego medium czyli dziennikarzem. Czyli normalnie i bez głupich wymysłów.
21-01-2019 17:58 fox31 Przedstawiciele zarejestrowanych organów prasowych i mediów mają prawo wstępu na obrady krajowego i okręgowych zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;

Nie jest to zły zapis, ale taki przedstawiciel winien mieć udokumentowany stosunek pracy z takim organem prasowym/mediowy. Teraz niestety jest tak że są osoby, które wg. oświadczeń organu prosowego/mediowego nie są u nich zatrudnione, a ten pod ich logo materiały rzeźbi.....
21-01-2019 17:57 wiadomożeZOMO Kolego Piotrze, problem w tym, że swoje twierdzenie poparłeś właśnie badaniami, a teraz zaprzeczasz jakobyś na nich się opierał. Podałeś konkretnie liczby i na ich podstawie stwierdziłeś, że to większość członków PZŁ. Ani te liczby, ani Twoje widzimisię nie upoważnia Cię do takiego twierdzenia i to na białych stronach portalu. Takie coś, to może przejść w HP. I tyle. Napisałeś bardzo dobry Statut i chwała Ci za to. Proponuję abyś go wysłał do NRŁ, może coś wykorzystają. Dobra robota, ale zbyteczna propaganda!
21-01-2019 15:22 Bayerischer Gebirgsschweisshund Kolejny raz farmazony wypisujecie kto i jaki procent popiera no i o tych złoconych okładkach.

Poprzednia wersja dotarła jak i obecna już dociera pocztą mejlową

Do‘’KOMUNISTOM,ESBEKOM,ORMOWCOM,ZOMOWCOM I PRZYDUPASOM ZG ‘’

Nie wierzycie Jenochowi to zapewniam - przewodnicy posokowców - są bardziej wiarygodni.
21-01-2019 15:09 Piotr Gawlicki http://forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=146695&t=146671&v=t
21-01-2019 14:18 Stanisław Pawluk Ten statut to ogrom ciężkiej nikomu nie potrzebnej roboty!
Oprawię w sztywną okładkę ze złoceniami jako przykład płonnych nigdy nie spełnionych nadziei.
21-01-2019 13:56 Piotr Gawlicki Oceniam subiektywnie, bo piszę od siebie, że rozwiązania statutu przygotowane przez NRŁ nie odpowiadają większości członków PZŁ. Podaję dokładnie na jakiej podstawie tak oceniam, więc gdzie ma być ta manipulacja? Manipulacją byłoby, gdyby istniał jakikolwiek twardy fakt, dowód, badanie, etc., że rozwiązania statutu przygotowane przez NRŁ odpowiadają większości członków PZŁ, a ja podając wynik jakiejś ankiety, pomijam ten fakt, dowód, czy badanie. Równocześnie z zainteresowaniem zapoznałbym się z przesłankami Kolegi wiadomożeZOMO, które pozwalają mu wątpić lub podważać opinię, że projekt przygotowany przez komisję statutową NRŁ nie odpowiada większości myśliwych. Na marginesie podam, że ankieta była dostępna do głosowania przez 4 dni, a już po 2 dniach i po około 250 oddanych głosach wynik ustalił się taki, jak widać go obecnie, co wskazuje na to, że czekanie na kolejne 200, 400, czy 1000 głosów nie zmieniłoby wyniku.
21-01-2019 12:34 wiadomożeZOMO Projekt Statutu przygotowany przez Redakcję, czy też Piotra, jest lepszy od tego ze strony PZŁ. Nie mam żadnych wątpliwości i dlatego tym bardziej nie rozumiem manipulacji jakiej się tu dopuszcza. cytuję - . " Wtedy to czytelnicy dziennika "Łowiecki" wyrazili swoje zdanie na temat tego projektu, popierając go jednoznacznie w ankiecie porównującej istniejące projekty, w której w ciągu 4 dni wypowiedziało się 409 osób. 52% procent respondentów opowiedziało się za projektem przygotowanym przeze mnie, a tylko 18% poparło projekt komisji statutowej NRŁ. Był to jasny przekaz, że rozwiązania przygotowane w NRŁ nie odpowiadają większości członków PZŁ." - koniec cytatu....... Kolego Piotrze to tylko 409 głosów, w tym tylko 52%, czyli ok. 210 respondentów za Twoim projektem, ale co ważniejsze ..... te 52% Forowiczów/respondentów absolutnie nie jest próbką reprezentatywną, i nie jest to 52% wszystkich członków PZŁ i tu też nie ma żadnych wątpliwości. Więc po co ta manipulacja, że jest to niby jasny przekaz, że rozwiązania przygotowane przez NRŁ nie odpowiadają większości członków PZŁ? Wystarczyło uczciwe napisać, że większość forowiczów uznała Twój projekt za lepszy, bo to akurat prawda!
21-01-2019 12:29 marian 3752 Panie Piotrze gratulacje jestem pod wrażeniem , dobra robota DB.
21-01-2019 12:21 Manlicher 308w Panie Piotrze,
Kawał dobrej roboty Pan wykonał!
Dziękuję.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.